Przpominamy, że zgodnie z art. 11g ust. 5 Zasad etyki doradców podatkowych - 31 marca 2016 r. upływa termin dokonania w mDoradcy wpisu informacji o uczestnictwie w 2015 r. w punktowanej formie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych – wypełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji.
Przypominamy także, iż na podstawie art. 11f ust. 6 Zasad etyki doradców podatkowych, z obowiązku zdobywania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych zwolnieni są:
- doradcy podatkowi będący pracownikami naukowymi wyższych uczelni lub instytucji równoważnych, posiadający  stopień naukowy doktora habilitowanego, wykonujący pracę naukową lub dydaktyczną w zakresie zbieżnym z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego, oraz
- doradcy podatkowi  będący członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego.
Powyższa reguła dotyczy także osób, które wykonywały czynności określone powyżej tylko przez część 2015 roku. W takim przypadku zastosowanie ma zasada proporcjonalności określona w 11e ust. 4 Zasad etyki doradców podatkowych.
W celu skorzystania z powyższego zwolnienia doradcy podatkowi winni przesłać do właściwego Regionalnego Oddziału KIDP kopie dokumentów poświadczonych przez doradcę podatkowego za zgodność z oryginałem, z których wynika indywidualne zwolnienie z wykonywania obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych na podstawie reguł określonych w Rozdziale VIa Zasad etyki doradców podatkowych.