Wykorzystanie ulgi B+R w praktyce - aspekty podatkowe i bilansowe
Kategoria: Podatkowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 14 / 40
Koszty:  60.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
60.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-06-26
Data zakończenia: 2018-06-26
Organizotor:  Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program szkolenia:

 

1.       Definicja prac B+R

a)       Prawna regulacja prac B+R

b)      Czym są prace B+R na gruncie prawa podatkowego?

c)       Kto może prowadzić prace B+R?

d)      Jakie są korzyści podatkowe ze skorzystania z ulgi B+R?

2.       Koszty kwalifikowane B+R oraz ich identyfikacja

a)       Koszty pracownicze

b)      Materiały i surowce

c)       Środki trwałe i wyposażenie

d)      Patenty, wzory użytkowe, prawa ochronne itp.

e)      Korzystanie z aparatury naukowo – badawczej

f)        Koszty ponoszone przez centra badawczo - rozwojowe

3.       Zasady odliczenia

a)       Załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR

b)      Zasady odliczenia w przypadku uzyskania dochodu

c)       Zasady odliczenia w przypadku poniesienia straty

4.       System ewidencji i dokumentacji prac B+R

a)         Ewidencja księgowa

b)         Dokumentacja organizacyjna (uchwały, regulaminy, plany itp.)

c)         Dokumentacja pracownicza (ewidencja czasu pracy, umowy o pracę, zlecenia, zakresy obowiązków, karty stanowiskowe itp.)

5.       Aspekty bilansowe ulgi B+R

a)       Polityka rachunkowości

b)      Zakładowy Plan Kont

c)       Ujęcie księgowe prac B+R

6.       Procedura wdrożenia ulgi B+R

a)       Ocena opłacalności

b)      Wdrożenie ulgi B+R

c)       Bezpieczeństwo wykorzystania ulgi B+R

d)      Rozwój prac B+R

7.       Przykładowe wykorzystanie ulgi B+R w różnych branżach

8.       Dyskusja i pytania


Warunkiem udziału w szkoleniach jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca oraz dokonanie wpłaty na konto MOKIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Małopolski, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310,  02-362 Warszawa  nr konta 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017)- w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.Liczba miejsc na szkoleniach (dla doradców podatkowych i pracowników) jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Odpłatność brutto za szkolenia w MOKIDP wynosi (podstawa prawna: Uchwała 15/2018/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

 

§     60 zł dla doradcy podatkowego (40 zł rabat)

§  100 zł dla doradcy podatkowego (100% odpłatności)

§  125 zł dla pracownika doradcy podatkowego

 

40,00 zł rabat przysługuje wyłącznie doradcom podatkowym spełniającym łącznie warunki: § opłacone składki członkowskie § brak zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia § posiadanie legitymacji.

 

Posiadanie przez doradcę podatkowego w momencie dokonania zgłoszenia na szkolenie zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240 zł będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na szkolenie (podstawa prawna: Uchwała 15/2018/V Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).

 

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:

- bezpłatna wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail) 

- 30 zł brutto wersja papierowa (po zaznaczeniu opcji w panelu mDoradca)

 

Potwierdzenie udziału w szkoleniu w panelu mDoradca jest zakończonym procesem zgłoszenia się na szkolenie przez doradcę podatkowego.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy pisemnie (mailowo) zawiadomić Biuro MOKIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

 

W przypadku nie przekazania do Biura MOKIDP informacji na temat rezygnacji z zarezerwowanego miejsca we wskazanym przez Biuro MOKIDP terminie, rezygnujący pokrywa koszty niewykorzystanej rezerwacji w kwocie wskazanej jako odpłatność za szkolenie (podstawa prawna: Uchwała nr 24/2010/III Zarządu MOKIDP z dnia 10.11.2010 r. sprawie rezerwacji i anulacji miejsca w szkoleniach, konferencjach i imprezach integracyjnych organizowanych przez MOKIDP).