IT w Kancelarii, czyli jak korzystać z nowoczesnych technologii aby nie naruszyć reguł korporacyjnych i bezpiecznie przechowywać dane osobowe
Kategoria: Ochrona danych osobowych
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 111 / 300
Koszty:  40.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
40.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
80.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-05-21
Data zakończenia: 2018-05-21
Organizotor:  Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez panel mDoradca oraz dokonanie wpłaty na konto MOKIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Małopolski, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310,  02-362 Warszawa  nr konta 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017)- w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.

 

Liczba miejsc (dla doradców podatkowych i pracowników) jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.Odpłatność brutto za szkolenia w MOKIDP wynosi (podstawa prawna: Uchwała 39/2015/IV Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 22 września 2015 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego):


§  40 zł dla doradcy podatkowego (50 % rabat)


§  80 zł dla doradcy podatkowego (100% odpłatności)


§  105 zł dla pracownika doradcy podatkowego


50% rabat przysługuje wyłącznie doradcom podatkowym spełniającym łącznie warunki: § opłacone składki członkowskie § brak zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia § posiadanie legitymacji.Posiadanie przez doradcę podatkowego w momencie dokonania zgłoszenia na szkolenie zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240 zł będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na szkolenie (podstawa prawna: Uchwała 39/2015/IV Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP z dnia 22 września 2015 r. w sprawie odpłatności za szkolenie jednodniowe oraz systemu rabatowego).


Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:

- bezpłatna wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail) 

-30 zł brutto wersja papierowa (po zaznaczeniu opcji w panelu mDoradca)

 

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy pisemnie (mailowo) zawiadomić Biuro MOKIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

 

W przypadku nie przekazania do Biura MOKIDP informacji na temat rezygnacji z zarezerwowanego miejsca we wskazanym przez Biuro MOKIDP terminie, rezygnujący pokrywa koszty niewykorzystanej rezerwacji w kwocie wskazanej jako odpłatność za szkolenie (podstawa prawna: Uchwała nr 24/2010/III Zarządu MOKIDP z dnia 10.11.2010 r. sprawie rezerwacji i anulacji miejsca w szkoleniach, konferencjach i imprezach integracyjnych organizowanych przez MOKIDP).